Naděje je vzduch, který křesťan dýchá

„Křesťanská naděje je jako kotva hozená k břehu,“ kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Povzbudil k životu napjatému vstříc setkání s Pánem; jinak se křesťanský život zkazí jako stojatá voda.

Proto je naděje ctností, která je neviditelná. Působí zdola, umožňuje nám zdola, abychom šli a viděli. Není snadné žít v naději, ale řekl bych, že by měla být vzduchem, který křesťan dýchá, vzduchem naděje. Jinak nebude moci putovat, nebude moci jít dál, protože nebude vědět kam jít. Naděje, a to je jisté, nám dává bezpečí, naděje nikdy neklame. Pokud doufáš, nebudeš podveden. Je třeba otevřít se Pánovu příslibu, natahovat se k tomuto příslibu, ale s vědomím, že Duch je tím, kdo v nás působí. Kéž nám všem Pán daruje tuto milost žít v napětí, nikoli však nervovém, nýbrž v napětí skrze Ducha svatého, který nás vrhá k druhému břehu a drží v naději.“

Zvony pro ochranu a naději

Připojujeme se k iniciativě plzeňského biskupství, podstatou které je nechat 10 minut zvonit zvony na kostele a zároveň se v tu dobu v (zavřeném) kostele kněz modlí za celou farnost a města či obce na území farnosti. Tou dobou se farníci ze svých domovů také modlí se za všechny obyvatele, za nemocné, za lékaře, za vysvobození ze strachu, za pokoj a bezpečí…

Apoštolská penitencierie dává věřícím možnost získat mimořádné plnomocné odpustky v situaci pandemie, při splnění podmínek:

mají úmysl: 

aby od Boha vyprosili ukončení epidemie, úlevu pro ty, kdo jí jsou postižení a věčnou spásu těm, které Pán k sobě povolal,

obětují:

1, návštěvu Nejsvětější svátosti, eucharistickou adoraci (pokud to je vzhledem k bezpečnostním opatřením možné), nebo

2, alespoň půlhodinovou četbu Písma sv., nebo

3, modlitbu sv. růžence, nebo

4, vykonaní křížové cesty, nebo

5, korunky Božího milosrdenství

Je zřejmé, že čtení Písma sv. a modlitby je možné konat i bez vycházení z domu, tedy s naprostým respektováním předpisů proti rozšiřování nákazy.

Samozřejmě i pro tyto věřící platí, že při tom mají úmysl splnit řádné podmínky pro získání plnomocných odpustků (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce) hned, jak jim to bude možné.