Farnost Plzeň-Zípad zahrnuje tyto území kde bohoslužby vykonává náš kněz o. Igor Bibko, PhDr. Mgr

1 ) Kostel sv. Vojtěcha - Vejprnice   

                     (perla baroka)

Vejprnice, ležící ve stínu města Plzně, mohou nabídnout barokní areál, který svou uměleckou a duchovní výpovědí patří k tomu nejlepšímu v Plzeňském kraji. Jejich život byl poprvé zachycený písemně již k roku 993, rozvíjel se spolu s vlastníkem benediktinským klášterem v Břevnově, později s klášterem premonstrátek v Chotěšově. Poté jsou spojeny se šlechtickými rody, z nichž nejvýznamnější byli Vrtbové a Lobkowiczové. Farní kostel byl farním i pro jejich sídlo v nedalekých Křimicích.

Za éry Vrtbů byl původní gotický kostel nákladně přestavěn Františkem Maxmiliánem Kaňkou za přímé účasti architekta Františka Ignáce Pree. Základní kámen byl položen v dubnu 1722 a vysvěcení kostela se konalo 25. srpna 1726. Po dobu dalších třiceti let byl kostel vybavován vynikajícím mobiliářem, realizovaným nejvýznamnějšími západočeskými umělci, sochařem Lazarem Widemannem, který zde vytvořil téměř padesát soch a malířem Františkem Juliem Luxem. Spolu realizovali jedinečně řešený presbytář s arkádami, zdobenými sochami a malbami, které stírají přechod mezi realitou a iluzí. Toto dílo nemá u nás obdobu. Na sklonku barokní éry byla kostelní loď znovu sklenuta a vyzdobena malbou Josefa Hagera a Jana Redelmayera. Předtím se dostalo kostelu vynikajících varhan proslulého tachovského varhanáře Antonína Gartnera (1769-70).

Kostel stojí v poloze, v níž se obrací nádherně zdobeným průčelím přijíždějícím z Plzně a z Křimic. Spolu s monumentální farou, s níž je spojen dřevěným krytým mostkem, vytváří dominantu obce.
Bohoslužby:

Neděle:    od 08:00 hodin


Ve Vejprnicích oslavili svátek Uvedení Páně do chrámu2 ) Kostel sv. Jiří - Malesice
 
V roce 1384 dal arcibiskup Jan z Jenštějna z popudu Jana z Nepomuku, generálního vikáře, postavit v Malesicích kostel v gotickém slohu, který je zasvěcen sv. Jiří. V roce 1815 byla původní budova v lodi zvětšena. Zařízení je nové - z roku 1877. Pro kostel byla nákladem plzeňské měštky majitelky malesického zboží Anny Šáfránkové z Poutnova pořízená krásná, umělecky cenná monstrance v pozdně gotickém slohu.

Rada města Plzně odsouhlasila poskytnutí dotace 240.000 korun na opravy kostela.

Bohoslužby:

Jsou pravidelné od 15:15 hodin.

Každou  1. a 3. neděli v měsíci.

Podle týdnů v měsíci i 5.neděli


3 ) Kyjovská kaple - Radčice


Poutní kaple Panny Marie Matky Boží milosti v Kyjovském lese je unikátní díky kmenu dubu, který je do kaple vestavěn. Původně na tomto dubu byl zavěšen obraz Panny Marie Pomocné. Nový obraz se stejným motivem pořídila hraběnka Johana Schönbornová, rozená Lobkowiczová jako projev díku za uzdravení jejího syna. Z podnětu Jana Kašpara, řídícího křimické školy, byla roku 1894 postavena kaple tak, že obraz zavěšený na stromě se ocitl v prostoru za oltářem. Kapli slavnostně vysvětil 16.9.1894 syn Jana Kašpara, pražský arcibiskup Karel kardinál Kašpar. Kaple byla hojně navštěvována zejména o mariánských svátcích.

Bohoslužby:

Probíhají třikrát do roka

Květen

Srpen

Září

4 ) Kaple Povýšení sv.Kříže -  Křimice

nachází se v Křimickém zámečku

K řimický zámek stojí na místě bývalé tvrze. Byl postaven v barokním slohu v roce 1732. Do dnešní empírové podoby byl přestavěn v roce 1811. K 1. lednu 1950 byl zámek převeden do majetku státu pod správou Národní kulturní komise. Zámek měl být udržován a měl sloužit jako jiné zámky ke kulturním účelům.

K řimický zámek stojí na místě bývalé tvrze. Byl postaven v barokním slohu v roce 1732. Do dnešní empírové podoby byl přestavěn v roce 1811. K 1. lednu 1950 byl zámek převeden do majetku státu pod správou Národní kulturní komise. Zámek měl být udržován a měl sloužit jako jiné zámky ke kulturním účelům.

Pameť národa-Lobkowicz Jaroslav 1942


Bohoslužby: 


Podle domluvy

Velikonoce

Vánoce

Poutní mše

V roce 1951 převzala zámek plzeňská Škodovka, která v zámku zařídila učňovský domov. V té době byl zámek upraven na ubytování mnoha učňů. Mnohé tyto úpravy byly velmi necitlivé a porušily statiku zámku. Učňové byli v zámku až do roku 1974. Zámek převzalo Západočeské muzeum, které využívalo zámek jako depozitář. Dále byly v zámku restaurátorské dílny. Muzeum do zámku prakticky neinvestovalo a tak zámek chátral. V roce 1994 byl zámek vrácen v rámci restitucí rodině Lobkowiczů. Ze zákona mělo muzeum možnost ještě 10 let zůstat. Plně toho využilo a v roce 2004 se začalo stěhovat, což trvalo další tři roky. Až v roce 2007 byl zámek zcela předán. Od té doby se započalo s opravami. T éměř všechna okna, kterých má zámek 130, byla rozbitá. Nad hlavním schodištěm byl propadlý strop, v některých klenbách byly trhliny a celá statika zámku byla v havarijním stavu. I park, který byl léta uzavřen pro veřejnost, byl zdivočelý a připomínal džungli. Dnes je park již k nepoznání, je otevřen veřejnosti a využívá se ve spolupráci s obecním úřadem ke kulturním účelům. V létě probíhají zámecké slavnosti, divadlo, letní kino, dětské dny a setkání seniorů. 

5 )Kostel Narození Panny Marie   -                       Křimice " Hornička"


Kostel byl r. 1844 upraven do současné podoby. Pod kostelem se nachází hrobka rodu Lobkowiczů. Objekt byl ve značně zchátralém stavu, počátkem minulého stol. nákladem Ing. Jaroslava Lobkowicze opraven.


Bohoslužby:

Slouží se jednou za rok poutní mše na svátek Narození Panny Marie

6 )Kaple sv. Anna  - Vochov                    Bohoslužby:

Slouží se mše jednou ročně


7 ) Kaple sv. Vavřince

      - Nová Hospoda - Plzeň


Bohoslužby:

Podle dohody

8 ) Kaple sv.Jiří -  Dolní VlkýšBohoslužby:

Podle dohody

9 ) Kaple Panna Marie -  Tlučná


Bohoslužby:

Podle dohody

Vytvořte si s Mozello web nebo e-shop.

Rychle, snadno a bez programování.

Nahlásit porušení pravidel Podrobnosti